Vacatures

Beste belangstellende.

De vereniging de navolgende vacatures:

Voorzitter

De voorzitter van de Vereniging is tevens voorzitter van het Bestuur.

De voorzitter heeft de volgende functies:

Het leidinggeven en wettelijk vertegenwoordigen van de Vereniging als afgevaardigde van de Algemene Vergadering en van het Bestuur.

  • Voorzitterschap van en leiding geven aan de bijeenkomsten van de bestuurs- en vertegenwoordigende organen.
  • Het tekenen van de oproepen voor bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en het Bestuur.
  • Het paraferen van de notulen en de verklaringen opgemaakt door de secretaris van de Vereniging .
  • De andere bevoegdheden die bij deze functie behoren, alsmede die welke hem gedelegeerd worden door de Algemene Vergadering of het Bestuur. De voorzitter wordt vervangen bij afwezigheid of ziekte door de vice-voorzitter of het oudste bestuurslid

Penningmeester

  • De penningmeester heeft als functie het beheren en controleren van de middelen van de Vereniging, alsmede het opmaken van de begroting, de balans en betaling van de rekeningen teneinde deze voor te leggen aan het Bestuur.
  • Tekent de ontvangsten, contributies en andere documenten van de boekhouding. Betaalt uit de door het Bestuur goedgekeurde rekeningen, die vooraf door de voorzitter geparafeerd dienen te worden.

Secretaris

  • De secretaris beheert het archief van de Vereniging, stelt op en ondertekent de notulen van bijeenkomsten van de bestuurs- en vertegenwoordigende organen, stelt op en machtigt vrij te geven verklaringen, alsmede het bijhouden van de ledenlijst.

Advertentie functionaris

De advertentie functionaris werft advertenties op een zo breed mogelijk front.

De advertentie plaatsingsbijdragen  worden door de Redactie Raad voorgesteld aan het Bestuur  ter goedkeuring.